Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Bezoldiging Directie

De bezoldiging van de Directie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een marktconform vast salaris;
 • een marktconforme pensioenregeling;
 • een variabele beloning;
 • opties op aandelen;
 • overige arbeidsvoorwaarden.

Marktconform vast salaris

Het vaststellen van de marktconformiteit gebeurt op basis van de kennis en ervaring van de individuele commissarissen via een eens per drie jaar door de Raad van Commissarissen uitgevoerde benchmark met een referentiegroep van circa tien vergelijkbare ondernemingen. 2014 was geen toetsingjaar.

Marktconforme pensioenregeling

Er is sprake van een beschikbare premieregeling. Voor het percentage van de premie wordt gekeken naar andere ondernemingen waarbij de leden van de Raad van Commissarissen zijn betrokken, evenals naar de fiscaal toegelaten maxima op dit gebied. De Directievoorzitter en de Financieel Directeur hebben over 2014 een bijdrage ontvangen van respectievelijk 30% en 25% over het vaste salaris.

Variabele beloning

De variabele beloning is grotendeels resultaatafhankelijk en staat gedeeltelijk ter discretie van de Raad van Commissarissen. De maximale variabele beloning bedraagt in 2014 voor de Directievoorzitter 60% en voor de Financieel Directeur 50% van het bruto vaste jaarsalaris. Bij de Directievoorzitter geldt dat de variabele beloning voor 50% afhankelijk is van het behalen van kwantitatieve doelstellingen en voor 50% afhankelijk is van het behalen van kwalitatieve doelen. Bij de Financieel Directeur is 40% van de variabele beloning afhankelijk van het behalen van kwantitatieve resultaten, de resterende 60% is afhankelijk van het bereiken van kwalitatieve doelen.

Het budget wordt vastgesteld op een niveau dat door de Raad van Commissarissen op het moment van vaststellen als uitdagend, maar haalbaar wordt beoordeeld. Bij het beoordelen van de mate waarin de kwantitatieve doelstellingen zijn behaald, is – en zal worden – meegewogen in hoeverre er sprake is van normale markt­omstandig­heden en in hoeverre er sprake is geweest van goed ondernemerschap.

Over 2014 zijn de doelstellingen voor het deel van de variabele beloning, dat afhankelijk is van de kwantitatieve doelstellingen geheel en de kwalitatieve doelstellingen, gekoppeld aan de strategische doelen, gedeeltelijk gerealiseerd.

Het volgende schema geeft een overzicht van de bezoldiging van de heren Anbeek en Koops over 2014.

in duizend €

Totaal

Salaris

Pensioen

Variabele beloning

Personeels -opties1

A.H. Anbeek

663

323

97

169

74

B.F. Koops

394

200

50

85

59

 1. 1 Betreft het aantal toegekende opties vermenigvuldigd met de waarde van de optie op het moment van toekenning.

Opties op aandelen

Als langetermijnstimulans wordt gebruikgemaakt van opties op aandelen. Opties worden niet alleen toegekend aan de Directie, maar ook aan de managementteams van de verschillende formules. De kenmerken van de optieregeling betreffen met name:

 • een objectief en geformaliseerd systeem voor toekenning van opties;
 • toekenning van opties op de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 • looptijd opties vijf jaar; uitoefenperiode van twee jaar;
 • toekenning en uitoefenprijs van de opties ter discretie van de Raad van Commissarissen;
 • geen toekenning van opties in verliesgevende jaren;
 • drie jaar na toekenning 'vesten' de opties indien en voor zover in elk van de drie jaren de TSR (Total Shareholder Return) van Beter Bed Holding N.V. de TSR van de AScX heeft overschreden (met het jaar van uitgifte als basis), telkenmale voor 1/3 gedeelte van de toegekende opties.

In de contracten van de bestuurders zijn geen zogenaamde change-of-control-clausules opgenomen. Wel is het zo dat bij de gestanddoening van een bod op alle aandelen van de onderneming alle opties mogen worden uitgeoefend ongeacht de status van het realiseren van de doelstellingen.

Bij het formuleren van het bezoldigingsbeleid en het bepalen van de individuele bezoldiging zijn door de Remuneratiecommissie de in de Corporate Governance Code best practice II.2.1. genoemde scenarioanalyses gemaakt.

De heren Anbeek en Koops bezitten ultimo 2014 de volgende opties op aandelen Beter Bed Holding N.V.:

2014

2013

2011

2010

A.H. Anbeek

B.F. Koops

A.H. Anbeek

B.F. Koops

A.H. Anbeek

B.F. Koops

A.H. Anbeek

B.F. Koops

Aantal

40.000

32.000

50.000

-

50.000

-

50.000

-

Waarde bij toekenning per optie

€ 1,84

€ 1,57

€ 1,58

€ 3,54

Uitoefenprijs

€ 17,37

€ 14,09

€ 14,67

€ 19,07

Einde looptijd

19 mei 2019

25 april 2018

28 april 2017

29 april 2016

Winstdoelstelling in miljoen €

-

-

32

32

Doelstelling

TSR>AScX

TSR>AScX

-

-

Doelstelling gerealiseerd

Nee

Nee

Nee

Nee

De waarde bij toekenning is voor de series 2010 en 2011 bepaald door middel van een actuariële berekening met behulp van het model van Black & Scholes. Voor de serie vanaf 2013 wordt gebruikgemaakt van Black & Scholes in combinatie met Monte Carlo-simulaties.

Ten aanzien van aandelenopties die in mei 2014 zijn toegekend, geldt dat, ingeval de Financieel Directeur na verloop van zijn eerste zittingstermijn niet voor herbenoeming in aanmerking komt, deze aandelenopties door hem mogen worden uitgeoefend tot drie maanden na beëindiging van het dienstverband.

Overige arbeidsvoorwaarden

Beide directieleden hebben de beschikking over een leaseauto.