Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Investeringen, financiering en kasstroom

De totale investeringen bedroegen in 2014 € 13,2 miljoen, een toename ten opzichte van 2013 met € 8,0 miljoen. De stijging houdt met name verband met de vernieuwing van (een deel van) de Beter Bed-winkels. In totaal werd € 10,8 miljoen geïnvesteerd in nieuwe en bestaande winkels. Daarnaast is geïnvesteerd in IT (e-commerce/webshops) en logistiek.

De kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) bedroeg in 2014 € 25,1 miljoen ten opzichte van € 18,2 miljoen in 2013. De solvabiliteit aan het einde van 2014 bedroeg 58,6% (2013: 56,6%).

Aan het einde van 2014 bedroeg de ratio tussen rente-dragende-schuld en EBITDA 0 ten opzichte van 0,22 aan het einde van 2013. De medio 2009 opgenomen lening van € 10,0 miljoen is in juni 2014 volledig afgelost. De in 2013 gestarte reductie van het nettowerkkapitaal is in 2014 voortgezet. De reductie is in 2014 goeddeels bereikt door enerzijds een reductie van de voorraad met € 2,1 miljoen en anderzijds een stijging van de crediteuren en overige schulden met respectievelijk € 8,8 miljoen en € 3,0 miljoen.