Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Externe Beoordeling

Verslaggevingsrichtlijnen

Met dit verslag rapporteert Beter Bed Holding voor de vierde keer over haar activiteiten en vorderingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). Als gevolg van de uitvoering van de stakeholdersdialoog kan vastgesteld worden dat het verslag grotendeels voldoet aan de G4 richtlijnen.

Het verslag wordt gerapporteerd met een heldere rapportagestructuur, waarbij het verslag compact en leesbaar is. Detailinformatie wordt in een uiterst transparante GRI-Index gerapporteerd. De index bevat eveneens een lijst met de gebruikte definities. Op de website www.beterbedholding.nl staan de gedragscodes van Beter Bed Holding.

Reikwijdte en afbakening van het verslag

In dit verslag over het kalenderjaar 2014 rapporteert Beter Bed Holding over alle formules in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Oostenrijk. De informatie uit België is door de reorganisatie summier, maar is gezien de geringe omvang van de operaties daar niet materieel. De informatie over MVO in dit verslag heeft net als vorig jaar een dekkingsgraad van 99% van de totale FTE. Bij detailinformatie in de GRI-Index kan afgeweken worden van deze grondslag. In dat specifieke geval wordt de afwijking van de dekkingsgraad expliciet benoemd.

Consistentie in het rapportageproces

De in dit verslag gepresenteerde cijfers zijn op basis van consistente definities tot stand gekomen en daarmee vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Deze definities worden in een separate bijlage in de GRI-Index gerapporteerd.

Group Controlling is nadrukkelijk betrokken geweest bij de totstandkoming van en controle op het cijfermateriaal. Hierbij heeft MVOplossingen de taak de brede stroom aan informatie te verzamelen uit het concern. De aggregaties van cijfers en de ontwikkeling van getallen zijn besproken met en gecontroleerd door Group Controlling.

Selectie van de onderwerpen

In een stakeholderdialoog eind 2014 heeft de selectie van onderwerpen plaatsgevonden. Via een enquête is de stakeholders vooraf gevraagd wat naar hun oordeel het belang van de diverse onderwerpen uit GRI G4 is voor Beter Bed Holding. Deze enquête is uitgebreid besproken in de dialoog en heeft tot kleine aanpassingen in prioritering geleid. Het aantal materiële onderwerpen is als gevolg van dit proces toegenomen met zes. Meer informatie over de dialoog en de selectie van onderwerpen is te vinden in de GRI-Index.

Conclusie

Beter Bed Holding heeft in 2014 met de uitvoering van de stakeholderdialoog een grote stap voorwaarts gezet. De uitkomsten van de dialoog hebben bevestigd dat de gekozen rapportagestructuur en de selectie van onderwerpen correct is.

Wat gaat goed

  • Het team van medewerkers dat informatie aanlevert is constant, wat de kwaliteit van rapportage bevordert.
  • De uitvoering van de stakeholderdialoog heeft helder gemaakt dat zowel de rapportagestrategie als de selectie van onderwerpen conform de verwachtingen is.
  • De heldere en consistente taakverdeling tussen de Group Controlling staf en MVOplossingen zorgt ervoor dat de kwaliteit van informatie wederom verbeterd is.

Wat kan beter

  • Enkele standaardindicatoren zijn niet gerapporteerd, wat wel verwacht wordt van een rapportage conform G4 op het niveau CORE.
  • De rapportage over klachtenprocedures behoeft verbetering, omdat de verschillen per formule te groot zijn. Onderzocht dient te worden of er een bedrijfsbrede aanpak en rapportage mogelijk is.
  • Stakeholders adviseren de organisatie om MVO te organiseren in een speciale werkgroep. Dit zou een belangrijke verbetering opleveren van zowel de ontwikkeling van beleid als het verzamelen van informatie.

MVOplossingen is van mening dat het verslag van Beter Bed Holding een goed en accuraat beeld geeft van het bedrijf en haar bedrijfsvoering op het gebied van MVO. De GRI-Index kenmerkt zich door een hoge mate van detaillering en transparantie, die het voor stakeholders mogelijk maakt om het gesprek met het bedrijf op een gedegen manier aan te gaan. 


Arnhem, 12 maart 2015Menno Kuiper,
Specialist in communicatie over MVO in jaarverslagen van het adviesbureau MVOplossingen