Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Medewerkers

De medewerkers zijn het visitekaartje van het bedrijf. Zij zorgen voor een eerlijke dienstverlening en een prettige winkelomgeving. Om de kwaliteit van de medewerkers te waarborgen, vinden jaarlijks beoordelings- en functioneringsgesprekken plaats. Training en opleiding vindt gestructureerd plaats; in 2014 is in Nederland training ‘on the job’ met elektronische ondersteuning (e-learning en e-training) ingevoerd voor de medewerkers in de winkels en in de logistiek. In 2014 is door Effectory de medewerkerstevredenheid bij Beter Bed Nederland onderzocht. Met een score van 7,4 eindigde Beter Bed op de derde plek in de sector Retail en mag zich hiermee een jaar lang ‘Beste Werkgever’ noemen.

Veiligheid en gezondheid medewerkers

De onderneming hecht veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers. Gezien de aard van de beroepsrisico's wordt speciale aandacht besteed aan de medewerkers die voor de logistieke afhandeling zorgen. Dit is de reden waarom in 2014 in Nederland steekproefsgewijs de distributiecentra en laadruimtes van de vrachtauto’s opnieuw op schadelijke stoffen zijn getest. Conform verwachting en tot tevredenheid van Beter Bed Holding zijn er wederom geen schadelijke stoffen geconstateerd.

In 2014 is het verzuim gelijk gebleven. Het aandeel langdurig zieken is licht gestegen. Het beleid is erop gericht het werkgerelateerd verzuim verder terug te dringen door intensievere begeleiding van de betrokken medewerkers.

Diversiteit

Diversiteit in de samenstelling van (management)teams is een grote wens van Beter Bed Holding. Beter Bed Holding is van mening dat vrouwen de doorslaggevende stem hebben bij aankoopbeslissingen. De inspanningen op dit gebied hebben ertoe geleid dat het aantal vrouwen in managementposities in 2013 is gestegen van 19 naar 28. Het aantal vrouwen in managementposities is in 2014 met per saldo één gedaald. Tegenover het aanstellen van twee vrouwelijke topmanagers in Nederland, de Directeur Inkoop en de Manager Klanttevredenheid, staat het vertrek van twee vrouwelijke regioleiders in Duitsland en één in Zwitserland. In 2015 zal extra aandacht worden geschonken aan het aantrekken van nieuwe, vrouwelijke managers. Beter Bed heeft in 2014 het Charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend. Dit initiatief is een code met heldere afspraken en een publiek commitment voor het realiseren van diversiteit in de top van de onderneming.