Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Algemeen

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code. De Raad van Commissarissen en de Directie bevelen aandeelhouders en andere betrokkenen aan van deze documenten kennis te nemen via www.beterbedholding.nl. Op deze website, is een volledig overzicht van alle best­practice­bepalingen beschikbaar, waarin per bepaling is aangegeven of de onder­neming aan deze bepaling voldoet of niet. De hierin opgenomen toelichting heeft betrekking op de door de Monitoring Commissie Corporate Governance in december 2008 geactualiseerde Code.

Als uitvloeisel van dit beleid zijn de volgende documenten opgesteld:

  • Reglement Raad van Commissarissen.
  • Reglement Auditcommissie.
  • Reglement Remuneratiecommissie.
  • Reglement Directie.
  • Gedragscode.
  • Klokkenluidersregeling.
  • Investor Relations beleid.

Genoemde documenten zijn eveneens op bovenstaande website te vinden. 

Zoals gebruikelijk zal Corporate Governance als separaat onderwerp op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 mei 2015 worden geagendeerd.  

De volledige tekst van de Nederlandse Corporate Governance Code is te raadplegen via www.commissiecorporategovernance.nl.