Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2014

in duizend €

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor belastingen

22.743

11.568

Betaalde winstbelasting

(7.143)

(8.722)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

8.242

9.988

Vrijval personeelsopties

(439)

(101)

Mutaties in:

– Voorraden

2.068

5.163

– Vorderingen

(347)

2.942

– Voorzieningen

(1.427)

2.678

– Kortlopende schulden

10.574

(1.497)

– Investeringscrediteuren

(1.701)

-

– Overige

42

153

32.612

22.172

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa

(13.211)

(5.439)

Investeringscrediteuren

1.701

-

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

1.004

806

Mutatie langlopende vorderingen

6

251

(10.500)

(4.382)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing lening

(1.000)

(2.000)

Heruitgifte aandelen

1.851

846

Dividenduitkering

(7.659)

(6.954)

(6.808)

(8.108)

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten

15.304

9.682

Geldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode

20.883

9.554

Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen einde verslagperiode

-

(3.975)

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode

20.883

5.579

Geldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode

9.554

5.224

Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen begin verslagperiode

(3.975)

(9.327)

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode

5.579

(4.103)

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten

15.304

9.682