Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Geconsolideerde balans

Per 31 december en voor winstbestemming

in duizend €

Toelichting

2014

2013

Vaste activa

Materiële vaste activa

1. 12.

Bedrijfsterreinen

5.460

5.460

Bedrijfsgebouwen

3.240

3.515

Andere vaste bedrijfsmiddelen

20.189

16.616

28.889

25.591

Immateriële vaste activa

2. 12.

Immateriële bedrijfsmiddelen

3.517

2.833

Financiële vaste activa

Uitgestelde belastingvorderingen

17.

497

549

Langlopende vorderingen

3.

271

277

768

826

Vlottende activa

Voorraden

4.

Gereed product en handelsvoorraden

53.481

55.549

Vorderingen

5.

Handelsvorderingen

2.027

1.276

Overige vorderingen

5.528

5.932

Te vorderen winstbelasting

17.

2.030

924

9.585

8.132

Geldmiddelen en kasequivalenten

6.

20.883

9.554

Totaal activa

117.123

102.485

 

 

in duizend €

Toelichting

2014

2013

Passiva

Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij

7.

Geplaatst kapitaal

438

436

Agioreserve

17.673

16.145

Reserve omrekeningsverschillen

814

755

Herwaarderingsreserve

2.847

2.847

Overige reserves

30.003

29.582

Onverdeelde winst

16.860

8.198

68.635

57.963

Langlopende verplichtingen

9.

Voorzieningen

8.

1.251

2.678

Uitgestelde belastingverplichtingen

2.218

2.424

3.469

5.102

Vlottende passiva

Kortlopende verplichtingen

10.

Kredietinstellingen

11.

-

4.975

Handelsschulden

17.517

8.746

Te betalen winstbelasting

17.

-

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

7.304

8.456

Overige schulden

20.198

17.243

45.019

39.420

Totaal passiva

117.123

102.485