Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Toelichting vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

 • Algemeen

  De statutaire zetel van Beter Bed Holding N.V. is Linie 27 te Uden. De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld op basis van Titel 9, Boek 2 BW, waarbij gebruik wordt gemaakt van de IFRS-grondslagen zoals aanvaard binnen de Europese Unie en toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, berekend volgens de bij Beter Bed Holding N.V. gehanteerde grondslagen. Bij een negatieve waarde van een deelneming wordt ten behoeve van de waardering van deze deelneming respectievelijk eerst de deelneming afgewaardeerd, dan een voorziening getroffen op de vorderingen op deze deelneming en vervolgens eventueel een voorziening gevormd.

  De vennootschappelijke jaarrekening luidt in euro’s en alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen (€ 000) tenzij anders vermeld. Onder toepassing van artikel 402, Boek 2 BW is in de vennootschappelijke jaarrekening een beknopte winst-en-verliesrekening opgenomen.

 • 1. Financiële vaste activa

  Hieronder zijn begrepen de deelnemingen in groepsmaatschappijen en de vorderingen op groepsmaatschappijen. Het verloop van deze post is als volgt:

  Deelnemingen

  Leningen

  Totaal

  Saldo per 1 januari 2013

  53.862

  87.918

  141.780

  Resultaat deelnemingen 2013

  2.822

  -

  2.822

  Dividenduitkering

  (1.300)

  -

  (1.300)

  Kapitaalstorting

  15

  -

  15

  Koersresultaat

  31

  -

  31

  Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  87.240

  87.240

  Afgeloste leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  (87.336)

  (87.336)

  Mutatie voorziening deelnemingen

  5.113

  267

  5.380

  Saldo per 31 december 2013

  60.543

  88.089

  148.632

  Saldo per 1 januari 2014

  60.543

  88.089

  148.632

  Resultaat deelnemingen 2014

  11.819

  -

  11.819

  Dividenduitkering

  (1.029)

  -

  (1.029)

  Kapitaalstorting

  98

  -

  98

  Koersresultaat

  59

  -

  59

  Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  -

  -

  Afgeloste leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  -

  -

  Mutatie voorziening deelnemingen

  (502)

  151

  (351)

  Saldo per 31 december 2014

  70.988

  88.240

  159.228

 • 2. Vorderingen

  2014

  2013

  Groepsmaatschappijen

  323

  409

  Belastingen en premies sociale volksverzekeringen

  402

  1.445

  Overige vorderingen

  2.344

  2.206

  Totaal

  3.069

  4.060

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

 • 3. Geldmiddelen en kasequivalenten

  Deze post betreft de saldi kas en banken. Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

 • 4. Eigen vermogen

  De vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal. Ultimo 2014 zijn 21.905.562 aandelen geplaatst en volgestort (2013: 21.805.117).

  Er zijn in totaal 2.723 ingekochte en nog niet ingetrokken aandelen. De inkoop van eigen aandelen heeft plaatsgevonden ten laste van de overige reserves. Deze aandelen zijn niet in mindering gebracht op het aantal geplaatste en volgestorte aandelen. Voor de berekening van de winst per aandeel tellen deze ingekochte aandelen niet mee.

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is toegelicht in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen. De herwaarderingsreserve betreft de wettelijke reserve voor herwaardering en heeft betrekking op bedrijfsterreinen. De reserve-omrekeningsverschillen zijn eveneens een wettelijke reserve. Beide reserves zijn niet vrij uitkeerbaar.

 • 5. Voorzieningen

  Ultimo 2014 en 2013 bestaan de voorzieningen enkel uit de voorziening deelnemingen. De voorziening deelnemingen betreft een voorziening voor deelnemingen die na saldering met de door de vennootschap verstrekte leningen een negatieve nettovermogenswaarde tonen. Het verloop van de voorzieningen in 2014 en 2013 is als volgt:

  2014

  2013

  Stand per 1 januari

  13.208

  7.828

  Overige mutaties

  (351)

  5.380

  Stand per 31 december

  12.857

  13.208

 • 6. Kortlopende schulden

  De samenstelling van deze balanspost luidt:

  2014

  2013

  Kredietinstellingen

  80.053

  82.065

  Groepsmaatschappijen

  -

  -

  Belastingen en premies sociale verzekeringen

  -

  -

  Overige schulden en overlopende passiva

  918

  443

  Totaal

  80.971

  82.508

  In 2014 heeft Beter Bed Holding een nieuwe cashpoolstructuur opgezet waarbij geen gebruik wordt gemaakt van rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 7. Kosten controle jaarrekening

  De kosten in rekening gebracht door Ernst & Young Accountants LLP bedragen:

  2014

  2013

  Controle van de jaarrekening

  207

  187

  Andere niet-controleopdrachten

  16

  42

  Totaal

  223

  229

  De andere niet-controleopdracht betreft de beoordeling van de halfjaarcijfers.

 • 8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De vennootschap is, als hoofd van de fiscale eenheid in Nederland, aansprakelijk voor schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting van de Nederlandse vennootschappen.

  Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen.  Uden, 12 maart 2015

  Directie

  Raad van Commissarissen

  A.H. Anbeek

  D.R. Goeminne

  B.F. Koops

  A.J.L. Slippens

  E.A. de Groot

  W.T.C. van der Vis