Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Vennootschappelijke jaarrekening

 • Vennootschappelijke balans

  Per 31 december

  in duizend € (voor verwerking voorstel winstbestemming)

  Toelichting

  2014

  2013

  Vaste activa

  Materiële vaste activa

  3

  4

  Immateriële vaste activa

  154

  153

  Financiële vaste activa

  1.

  159.228

  148.632

  159.385

  148.789

  Vlottende activa

  Vorderingen

  2.

  3.069

  4.060

  Geldmiddelen en kasequivalenten

  3.

  9

  830

  3.078

  4.890

  Totaal activa

  162.463

  153.679  in duizend € (voor verwerking voorstel winstbestemming)

  Toelichting

  2014

  2013

  Eigen vermogen

  4.

  Geplaatst kapitaal

  438

  436

  Agioreserve

  17.673

  16.145

  Reserve omrekeningsverschillen

  814

  755

  Herwaarderingsreserve

  2.847

  2.847

  Overige reserves

  30.003

  29.582

  Onverdeelde winst

  16.860

  8.198

  68.635

  57.963

  Voorzieningen

  5.

  12.857

  13.208

  Kortlopende schulden

  6.

  80.971

  82.508

  Totaal passiva

  162.463

  153.679

 • Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

  2014

  in duizend €

  2014

  2013

  Resultaat deelnemingen na belastingen

  11.819

  2.822

  Overige baten en lasten

  5.041

  5.376

  Nettowinst

  16.860

  8.198