Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

MVO-doelstellingen in één oogopslag

De MVO-activiteiten en de behaalde resultaten in 2014 worden gerapporteerd in de tabel hieronder:

Onderwerp

2014

2013

2012

Doelstelling

Ketenbeheer

100%

100%

97%

2013

100%

Getekende gedragscodes

Diversiteit management

22%

22%

16%

2016

30%

Vrouwen in management

Ziekteverzuim

3,6%

3,5%

3,2%

2016

3%

Duitsland

Ziekteverzuim

4,2%

4,3%

4,8%

2016

3,5%

Nederland

Veilige producten

82%

81%

78%

2016

80%

Gecertificeerde matrassen

Energieverbruik (GJ)

240.000

275.000

270.000

2016

235.000

Gerecycled afval

48%

46%

46%

2016

75%


Wat ging goed

  • De leveranciers met wie de organisatie een langdurige relatie heeft, hebben allen de gedragscode ondertekend. Bij een viertal nieuwe leveranciers is het ondertekenen van de code nog in behandeling.
  • Het energieverbruik is uitgekomen op 240.000 gigajoule. De daling is het gevolg van de daling van het aantal winkels en de continue aandacht voor energiebesparing. De daling in gebruik van aardgas en stookolie is groot met een daling van 22% ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is grotendeels het gevolg van de relatief zachte winter in West-Europa.

Wat kan beter

  • De diversiteit, gedefinieerd als het percentage vrouwen in managementposities, is gelijk gebleven. In Nederland zijn twee vrouwen op topposities benoemd. In Duitsland en Zwitserland is het aantal vrouwelijke regioleiders gedaald. In 2015 wordt opnieuw en nadrukkelijk gestreefd naar een groter aantal vrouwen op managementposities.
  • De hoeveelheid afval is gestegen met 240 ton. Dit is een gevolg van de verbouwingen van de formule Beter Bed in 2014. Het percentage gerecycleerd afval is licht gestegen.
  • Beter Bed Holding heeft in de afgelopen drie jaar forse stappen gezet op het gebied van MVO-rapportage, getuige de scores ten opzichte van de transparantiebenchmark zoals in de volgende grafiek weergegeven. In het voorgaande verslag over 2013 is de score achtergebleven. De daling wordt echter niet veroorzaakt door gewijzigd beleid van Beter Bed Holding, maar door een andere weging van diverse componenten in de benchmark. Beter Bed Holding gaat ervan uit dat de score over 2014, door de grotere rol van stakeholders bij het bepalen van Beter Bed Holding’s MVO-doelstellingen, de stijgende lijn weer zal oppakken. 

Wat gaat er in 2015 gebeuren

  • Beter Bed Holding zal bezien op welke wijze het advies van stakeholders om MVO verder te veranderen in de organisatie kan worden vormgegeven. Gedacht wordt aan een MVO-beleidsteam dat periodiek bijeenkomt, acties initieert en de voortgang van reeds lopende activiteiten bewaakt.
  • Uit de stakeholderdialoog is naar voren gekomen dat bepaalde doelstellingen een andere (hogere) prioriteit zouden moeten krijgen. Zo vinden stakeholders bijvoorbeeld de gezondheid en veiligheid van de klant (lees: kwaliteit van het product) prioriteit nummer één. Beter Bed Holding zal op basis van deze nieuwe prioritering nieuwe doelstellingen formuleren voor de middellange termijn.