Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Milieu

Het verminderen van de ecologische voetafdruk is één van de speerpunten van het MVO-beleid van Beter Bed Holding en betreft een breed spectrum: energiebesparing, vermindering CO2-uitstoot, lager gebruik aan verpakkingsmateriaal, minder milieubelastende stoffen en bevordering van recycling.

De ecologische voetafdruk van Beter Bed Holding

Het elektriciteitsverbruik vertoont al jaren een dalende trend als gevolg van tal van energiebesparende maatregelen. Het verbruik is uitgekomen op 30.800 megawattuur (MWh), dit is 90% van de 34.200 MWh in 2010. Een belangrijk kerncijfer is het relatieve elektriciteitsverbruik per m2. Sinds 2010 is het verbruik van elektriciteit per m2 met 15% teruggedrongen van 87,5 kWh tot 74,3 kWh.

Een andere belangrijke energiebron is het aardgas dat gebruikt wordt voor het verwarmen van kantoren en winkels. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het verbruik van aardgas voornamelijk afhankelijk is van de winterse weersomstandigheden. Aangezien het relatief warm was in 2014 is het gasverbruik teruggelopen tot 3,2 miljoen m3, dit is 91% van het verbruik in 2010. Een belangrijk kerncijfer is het relatieve aardgasverbruik per m2 winkeloppervlak dat sinds 2010 met 14% is teruggedrongen tot 7,8 m3.

In 2014 is de CO2-uitstoot uitgekomen op 22.224 ton; een daling ten opzichte van 2013 met bijna 10%. De daling wordt met name bereikt door lager gas- en elektriciteitsverbruik als gevolg van een zachte winter, het gevolgde energiebesparingsprogramma en de daling van het aantal winkels.

In de volgende tabel is de CO2-uitstoot verbijzonderd naar bron van emissie (vergelijkende cijfers 2013 aangepast zoals nader is toegelicht in de GRI-Index bij indicator EN16).

2014

2013

2012

Aardgas

6.090

7.935

7.013

Stookolie

1.703

2.055

2.007

Diesel

1.361

1.261

1.389

Elektriciteit

11.369

11.674

12.122

Vliegverkeer

29

24

35

Woon-werkverkeer

1.672

1.704

1.823

Totaal

22.224

24.653

24.389


Materialen en circulaire economie

Uit de dialoog met stakeholders is naar voren gekomen dat van Beter Bed Holding wordt verwacht dat zij inzicht heeft (en geeft) in de herkomst (en de milieudruk) van door leveranciers gebruikte grondstoffen en (half)fabricaten. Naast de standaardeis van ondertekening van de gedragscode door alle leveranciers moet bezien worden hoe Beter Bed Holding in een proactieve rol kan treden om zeker te stellen dat door leveranciers gebruikte materialen (ook) vanuit MVO-perspectief voldoen aan de eraan te stellen eisen. Beter Bed Holding zal hiertoe in 2015 eerste stappen zetten.


De totale hoeveelheid afval is met 5% gestegen tot 4.700 ton. Deze stijging (van 240 ton) is toe te schrijven aan de winkelverbouwingen bij Beter Bed. In Nederland is de hoeveelheid afval daardoor toegenomen met 730 ton, terwijl in de rest van de organisatie de hoeveelheid afval is afgenomen met 490 ton. De doelstelling om in Nederland alle verpakkingsmaterialen na levering mee terug te nemen, te scheiden en te hergebruiken, is ook in 2014 gehaald.

Ten aanzien van het percentage gerecycled afval is een lichte stijging gerealiseerd, maar de doelstelling (75%) lijkt zonder gerichte acties door de afvalverwerkende industrie niet op korte termijn haalbaar.

Met enkele strategische partners zal Beter Bed Holding vanaf 2015 initiatieven ontplooien om op termijn te komen tot de ontwikkeling van matrassen die 100% recycleerbaar zijn, als stap op weg naar de ultieme oplossing van het cradle-to-cradle matras.