Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Overige gegevens

 • Gebeurtenissen na balansdatum

  In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.

 • Winstbestemming

  Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

  Ter zake van de belangrijkste van toepassing zijnde bepalingen met betrekking tot de winstbestemming is in artikel 34 van de statuten het navolgende opgenomen:

  Lid 1

  Jaarlijks wordt door de Directie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld welk deel van de winst (het positieve saldo van de winst-en-verliesrekening) wordt gereserveerd.

  Lid 2

  De winst na reservering volgens het voorgaande lid staat ter beschikking van de algemene vergadering.

  Bestemming van het resultaat

  2014

  De winst over het jaar bedraagt

  16.860

  Interim-dividend

  (6.133)

  Toevoeging reserves1

  (2.623)

  Voor uitkering beschikbaar

  8.104

  1. 1 Op basis van het saldo van uitstaande en ingekochte aandelen per 31 december 2014.

  Het voorstel winstbestemming is niet in de balans verwerkt.

 • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


  Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V.


  Verklaring over de jaarrekening 2014

  Ons oordeel

  Wij hebben de jaarrekening 2014 van Beter Bed Holding N.V. te Uden gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

  Naar ons oordeel:

  • geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Beter Bed Holding N.V. op 31 december 2014 en van het resultaat en de kasstromen over 2014, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);
  • geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Beter Bed Holding N.V. op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

   De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

  1. de geconsolideerde balans per 31 december 2014;
  2. de volgende overzichten over 2014: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerd overzicht totaalresultaat, het geconsolideerd kasstroomoverzicht en het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen;
  3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

   De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

  1. de vennootschappelijke balans per 31 december 2014;
  2. de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2014; en
  3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

  De basis voor ons oordeel

  Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

  Wij zijn onafhankelijk van Beter Bed Holding N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

  Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

  Materialiteit

  Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

  Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 2.500.000,-. De materialiteit is gebaseerd op circa 0,75% van de omzet over 2014 wat wij beschouwen als de meest relevante en relatief stabiele basis voor het bepalen van de materialiteit. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

  De materialiteit voor de jaarrekening als geheel wordt door ons toegerekend aan de controle van de groepsonderdelen op basis van de relatieve omvang van het individuele onderdeel.

  Wij zijn met de Raad van Commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 125.000,- rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

  Reikwijdte van de groepscontrole

  Beter Bed Holding N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Beter Bed Holding N.V.

  Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

  Onze groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen, zoals de Beter Bed- en Beddenreus-formules in Nederland, Matratzen Concord in Duitsland en de holdingentiteit eveneens in Nederland. Voor Beter Beheer in Nederland hebben we specifiek de materiële vaste activa en de liquide middelen gecontroleerd aangezien deze een significant deel van het totaal betreffen. Bij de onderdelen in Nederland hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben gebruikgemaakt van andere EY accountants bij de controle van het onderdeel in Duitsland. De werkzaamheden op de significante onderdelen vertegenwoordigen 86% van de totale omzet.

  Door de hiervoor genoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

  De kernpunten van onze controle

  In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

  Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

  Opbrengstverantwoording
  De opbrengstverantwoording van Beter Bed Holding N.V. zoals opgenomen in de jaarrekening onder de grondslagen en specifiek in toelichting 12 is gebaseerd op levering van goederen en diensten aan derden onder aftrek van kortingen. Een deel van de opbrengst wordt direct in de winkels gerealiseerd op het moment dat de producten direct worden meegeleverd. Het overige deel van de opbrengst wordt gerealiseerd op het moment van aflevering bij de consument thuis. De risico’s voor de jaarrekening zitten met name in de toerekening van de omzet aan het juiste boekjaar en het realiseren van juiste en volledige marges.

  We hebben onze controlewerkzaamheden ingericht om zekerheid te verkrijgen over deze opbrengstverantwoording. Onze controleaanpak omvat zowel het testen van interne beheersmaatregelen als een aantal gegevensgerichte werkzaamheden. Daarnaast hebben we bij een aantal entiteiten tevens gebruik gemaakt van data-analyse. Als belangrijk onderdeel van de controle hebben we gecontroleerd in hoeverre een correcte afgrenzing van de verkopen tussen jaren correct heeft plaatsgevonden en hebben we aandacht besteed aan de margeanalyses die op een zeer gedetailleerd niveau worden uitgevoerd.

  Sluiting van Slaapgenoten, Matrassen Concord Nederland en België
  Zoals opgenomen in de jaarrekening onder het punt Voorzieningen heeft Beter Bed Holding N.V. in 2014 de formuleportfolio in de Benelux vereenvoudigd. De exploitatie van de formules Matrassen Concord Nederland en België en Slaapgenoten is in de loop van 2014 volledig gestaakt. In de jaarrekening van 2013 is hier onder meer reeds een voorziening voor de huurverplichting voor opgenomen. Deze voorziening is onderhevig aan subjectieve inschattingen waarbij rekening is gehouden met onderhuur.

  Gedurende de controle hebben we aandacht besteed aan de afloop van de voorziening. Voor het resterende deel van de voorziening hebben we opnieuw de inschattingen van management beoordeeld en hebben we geconstateerd dat wederom rekening is gehouden met onderhuur.

  Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

  Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

  Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

  De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

  Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

  Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

  Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.

  Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

  • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
  • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
  • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
  • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
  • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
  • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

  Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

  Wij bevestigen aan de Raad van Commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

  Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening vanuit alle zaken die wij met de Raad van Commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

  Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

  Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens

  Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens):

  • dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;
  • dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

  Benoeming

  Wij zijn door de Raad van Commissarissen benoemd als accountant van Beter Bed Holding N.V. vanaf de controle van het boekjaar 1996 en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant.

  Eindhoven, 12 maart 2015

  Ernst & Young Accountants LLP

  drs. W.J. Spijker RA