Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Toelichting geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

in duizend €, tenzij anders vermeld

 • 1. Materiële vaste activa

  Bedrijfs- terreinen

  Bedrijfs- gebouwen

  Andere vaste bedrijfs- middelen

  Totaal

  Boekwaarde 1 januari 2013

  5.460

  3.878

  21.598

  30.936

  Investeringen

  -

  -

  4.353

  4.353

  Valutacorrecties

  -

  -

  (12)

  (12)

  Desinvesteringen

  -

  -

  (803)

  (803)

  Afschrijvingen

  -

  (363)

  (7.511)

  (7.874)

  Afwaardering

  -

  -

  (1.009)

  (1.009)

  Boekwaarde 31 december 2013

  5.460

  3.515

  16.616

  25.591

  Cumulatieve afschrijvingen

  -

  5.599

  70.111

  75.710

  Cumulatieve herwaardering

  (3.797)

  -

  -

  (3.797)

  Aanschaffingsprijs

  1.663

  9.114

  86.727

  97.504

  Boekwaarde 1 januari 2014

  5.460

  3.515

  16.616

  25.591

  Investeringen

  -

  79

  11.293

  11.372

  Valutacorrecties

  -

  -

  17

  17

  Desinvesteringen

  -

  -

  (1.002)

  (1.002)

  Afschrijvingen

  -

  (354)

  (6.735)

  (7.089)

  Boekwaarde 31 december 2014

  5.460

  3.240

  20.189

  28.889

  Cumulatieve afschrijvingen

  -

  5.953

  72.550

  78.503

  Cumulatieve herwaardering

  (3.797)

  -

  -

  (3.797)

  Aanschaffingsprijs

  1.663

  9.193

  92.739

  103.595

  De herwaardering heeft betrekking op de bedrijfsterreinen gelegen te Uden en Hoogeveen, alsmede op de waarde van de grond van de winkelpanden die in eigendom zijn. Deze winkelpanden zijn gelegen in Elst, Den Helder, ’s Hertogenbosch en Uden. Deze terreinen zijn op 11 december 2012 getaxeerd door een onafhankelijke taxateur.

  De onderneming is van mening dat de reële waarde niet significant is gewijzigd sinds de laatste taxatie.

  De in het verloopoverzicht 2013 opgenomen afwaardering heeft betrekking op de materiële vaste activa van de Nederlandse en Belgische Matrassen Concord-filialen en de Slaapgenoten-filialen. De realiseerbare waarde met betrekking tot de bij deze filialen geactiveerde materiële vaste activa wordt op nihil geschat. Hieruit volgde een volledige afwaardering van de verantwoorde materiële vaste activa van de Nederlandse en Belgische Matrassen Concord-filialen en de Slaapgenoten-filialen.

  De materiële vaste activa zijn bedoeld voor eigen gebruik.

 • 2. Immateriële vaste activa

  2014

  2013

  Boekwaarde 1 januari

  2.833

  2.855

  Investeringen

  1.839

  1.086

  Desinvestering

  (2)

  (3)

  Afschrijvingen

  (1.153)

  (1.057)

  Afwaardering

  -

  (48)

  Boekwaarde 31 december

  3.517

  2.833

  Cumulatieve afschrijvingen

  4.839

  3.748

  Aanschaffingsprijs

  8.356

  6.581

  De immateriële bedrijfsmiddelen bestaan hoofdzakelijk uit licenties en software.

  De in het verloopoverzicht 2013 opgenomen afwaardering heeft betrekking op de immateriële vaste activa van de Nederlandse en Belgische Matrassen Concord-filialen en de Slaapgenoten-filialen.

 • 3. Langlopende vorderingen

  De waarborgsommen ten behoeve van de huurovereenkomsten van winkels worden gerubriceerd onder de financiële vaste activa vanwege het langlopende karakter van deze vorderingen.

 • 4. Voorraden

  Deze post bestaat uit winkelvoorraad € 47.923 (2013: € 50.043) en magazijnvoorraad € 5.558 (2013: € 5.506). De in deze post opgenomen afwaardering in verband met mogelijke incourantheid kan als volgt worden gespecificeerd:

  2014

  2013

  Stand per 1 januari

  2.357

  1.863

  Toevoegingen

  82

  1.038

  Onttrekkingen

  (766)

  (544)

  Stand per 31 december

  1.673

  2.357

  Bij het bepalen van de voorziening wordt rekening gehouden met de voorraad goederen die uit het assortiment gaat of aan de leverancier moet worden geretourneerd.

  De in het verloopoverzicht opgenomen onttrekkingen hebben voor € 643 betrekking op de afwaardering van voorraden van de gesloten Slaapgenoten-filialen en de Nederlandse en Belgische Matrassen Concord-filialen. De in 2013 gevormde voorziening voor deze filialen ad € 772 bedraagt ultimo 2014 nihil.

 • 5. Vorderingen

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde. De verkopen in de winkels en de uitleveringen van orders worden contant afgewikkeld. De vorderingen betreffen voornamelijk groothandelsdebiteuren en vorderingen op leveranciers uit hoofde van overeengekomen bonussen. Voor de groothandelsdebiteuren is een voorziening opgenomen van € 60 (2013: € 91). Dit is 44,9% (2013: 100%) van de vorderingen waarvan de afgesproken betalingstermijn is verstreken.

 • 6. Geldmiddelen en kasequivalenten

  Deze post betreft de saldi van kas, cheques en banken. Het bedrag is als volgt samengesteld: kasmiddelen € 260 (2013: € 272), banksaldi € 19.361 (2013: € 6.340) en gelden onderweg € 1.262 (2013: € 2.942).

 • 7. Eigen vermogen

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is weergegeven in het geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen. De onderneming heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal.

  Het verloop van het aantal geplaatste en volgestorte aandelen en het verloop van het aantal aandelen in portefeuille is als volgt:

  2014

  2013

  Geplaatste en volgestorte aandelen per 1 januari

  21.805.117

  21.805.117

  Emissie door uitoefening personeelsopties

  100.445

  -

  Geplaatste en volgestorte aandelen per 31 december

  21.905.562

  21.805.117

  Aandelen in portefeuille per 1 januari

  23.805

  75.805

  Inkoop gedurende het jaar

  -

  -

  (Her)uitgifte door uitoefening van opties

  (21.082)

  (2.000)

  Verkoop aandelen in portefeuille

  -

  (50.000)

  Aandelen in portefeuille per 31 december

  2.723

  23.805

  In totaal zijn ten behoeve van de uitoefening van personeelsopties 121.527 aandelen verkocht tegen een prijs van € 15,23 hetgeen resulteert in een toename van het eigen vermogen van € 1.851.

  De aandelen in portefeuille zijn niet ingetrokken en dus niet in mindering gebracht op het aantal geplaatste en volgestorte aandelen. Voor de berekening van de winst per aandeel tellen deze ingekochte aandelen niet meer mee.

  De herwaarderingsreserve heeft betrekking op bedrijfsterreinen.

  Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om een slotdividend van € 0,37 in contanten per aandeel uit te keren. Hiermee komt het totale dividend over 2014 op € 0,65 per aandeel (2013: € 0,27).

 • 8. Voorzieningen

  In 2014 is de formuleportfolio in de Benelux vereenvoudigd. De strategische focus ligt op de formules Beter Bed en Beddenreus. De exploitatie van de formules Matrassen Concord Nederland en België en Slaapgenoten is hierdoor in de loop van 2014 gestaakt.

  Voor de langlopende huurcontracten, die betrekking hebben op de winkels van deze twee formules, is een voorziening voor verlieslatende contracten gevormd.

  Deze laat zich als volgt specificeren:

  2014

  2013

  Stand per 1 januari

  4.542

  -

  Toevoeging

  -

  4.542

  Onttrekkingen

  (1.885)

  -

  Vrijval

  (602)

  -

  Stand per 31 december

  2.055

  4.542

  Waarvan kortlopend (in overige schulden)

  804

  1.864

  Totaal voorziening verlieslatende huurcontracten

  1.251

  2.678

  De voorziening voor verlieslatende huurcontracten is gebaseerd op de huurprijs en de resterende looptijd, waarbij rekening is gehouden met een onderverhuurkans en een opslag voor servicekosten.

 • 9. Langlopende verplichtingen

  De uitgestelde belastingverplichtingen hebben betrekking op de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van voorraden en vaste activa, waaronder bedrijfsterreinen, in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dit verschil heeft een langlopend karakter.

  Het verloop van deze post in 2014 en 2013 is als volgt:

  2014

  2013

  Stand per 1 januari

  2.424

  2.400

  Via winst-en-verliesrekening

  (206)

  24

  Vanuit eigen vermogen

  -

  -

  Stand per 31 december

  2.218

  2.424

  De uitgestelde belastingverplichtingen aan het einde van het verslagjaar hebben voor € 949 (2013: € 949) betrekking op de herwaardering van bedrijfsterreinen en voor € 614 (2013: € 731) op het verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de voorraad en voor € 655 (2013: € 744) op het verschil tussen fiscale en commerciële waardering van de (im)materiële vaste activa.

  Medio juni 2009 is een lening van € 10,0 miljoen aangetrokken tegen een vast rentepercentage van 4,75%. De lening had een looptijd van vijf jaar en werd in maandelijkse termijnen afgelost. De jaarlijkse aflossingsverplichting van € 2,0 miljoen werd uit de lopende kasstroom voldaan. Deze lening is in juni van dit jaar volledig afgelost.

 • 10. Kortlopende verplichtingen

  De vennootschap heeft ten behoeve van de financiering van de groep rekening-courantfaciliteiten in totaal € 42,8 miljoen beschikbaar. Verder zijn faciliteiten beschikbaar voor het verstrekken van garanties ten bedrage van € 7,2 miljoen.

  Ten behoeve van de rekening-courantfaciliteiten hebben de vennootschap en haar dochtermaatschappijen zich verbonden om hun activa niet zonder voorafgaande toestemming van de kredietverstrekkers met enig zekerheidsrecht te bezwaren.

  Onderdeel van genoemde rekening-courantfaciliteiten is een gecommitteerde faciliteit ten bedrage van € 20,0 miljoen die een looptijd heeft tot en met 31 juli 2015. Als zekerheid voor de gecommitteerde faciliteit is hypotheek verstrekt op de distributiecentra in Uden en Hoogeveen en op het winkelpand in Den Helder. De belangrijkste voorwaarden van de kredietfaciliteiten zijn een minimale solvabiliteit van 25% en een ratio van netto-rentedragende-schuld gedeeld door EBITDA van maximaal 2,5.

  Aan het einde van het verslagjaar werd enkel gebruikgemaakt van de rekening-courantfaciliteiten voor het verstrekken van bankgaranties voornamelijk ten behoeve van huurverplichtingen ten bedrage van € 0,7 miljoen (2013: € 0,8 miljoen). Van de faciliteiten specifiek beschikbaar voor het verstrekken van garanties was ultimo 2014 € 6,1 miljoen (2013: € 5,5 miljoen) in gebruik.

  In de overige schulden is een pensioenverplichting opgenomen voor een voormalig werknemer. De verplichting met een omvang van € 1,4 miljoen (2013: € 1,3 miljoen) is berekend op actuariële basis.

 • 11. Financiële verplichtingen

  De financiële verplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  tot 3 maanden

  3 tot 12 maanden

  1 tot 5 jaar

  2014

  Handelsschulden

  17.517

  -

  -

  Kredietinstellingen

  -

  -

  -

  Totaal

  17.517

  -

  -

  2013

  Handelsschulden

  8.746

  -

  -

  Kredietinstellingen

  4.475

  500

  -

  Totaal

  13.221

  500

  -

  De marktwaarde van de financiële verplichtingen is bij benadering gelijk aan de geamortiseerde kostprijs.

 • 12. Informatie per geografisch gebied

  Omzet per land

  2014

  %

  2013

  %

  Duitsland

  213.159

  58

  201.114

  56

  Nederland

  109.203

  30

  114.984

  32

  Overige landen

  42.660

  12

  41.852

  12

  Correctie intercompany

  (1.069)

  -

  (587)

  -

  Totaal

  363.953

  100

  357.363

  100


  (Im)materiële vaste activa per land

  2014

  2013

  Nederland

  19.361

  13.774

  Duitsland

  10.194

  12.312

  Overige landen

  2.851

  2.338

  Totaal

  32.406

  28.424

 • 13. Personeelskosten

  In de bedrijfslasten zijn de volgende loon- en salariscomponenten opgenomen:

  2014

  2013

  Lonen en salarissen

  74.637

  71.739

  Sociale lasten

  13.371

  13.141

  Pensioenpremies

  2.289

  2.590

  Personeelsopties

  (439)

  (101)

  Totaal

  89.858

  87.369

  De pensioenpremies hebben vrijwel uitsluitend betrekking op toegezegde bijdrageregelingen of als zodanig aangemerkte regelingen. De vrijval voor personeelsopties hebben voor € 116 betrekking op de huidige en gewezen bestuurders van de onderneming (2013: € 83).

  Gemiddeld aantal werknemers

  Bij de in de consolidatie betrokken ondernemingen waren in 2014 gemiddeld 2.388 werknemers (FTE) in dienst (2013: 2.458):

  2014

  2013

  Duitsland

  1.558

  1.561

  Nederland

  576

  629

  Spanje

  49

  62

  Oostenrijk

  117

  116

  Zwitserland

  79

  78

  België

  9

  12

  Totaal

  2.388

  2.458

 • 14. Optieprogramma

  De opties hebben een langetermijnkarakter en kunnen worden uitgeoefend mits de resultaatdoelstelling bereikt is. De kosten van het optieprogramma zijn berekend met behulp van het model van Black & Scholes. Vanaf 2013 zijn de kosten van het optieprogramma berekend met behulp van een gecombineerd model van Black & Scholes en Monte Carlo-simulaties. Hierna volgt een overzicht van de details van de verstrekte en nog uitstaande opties alsmede de gehanteerde waarden in het model van Black & Scholes.

  Vanaf de optieserie 2013 zijn de voorwaarden gewijzigd. In de eerste drie jaar na uitgifte van de toegekende opties worden telkenmale per jaar 33,3% van de opties onvoorwaardelijk indien de 'Total Shareholder Return' (TSR = koerswinst vermeerderd met het uitgekeerde dividend) van Beter Bed Holding N.V. beter is dan de 'Total Shareholder Return' van de AScX met het jaar van uitgifte als basis. Daarnaast dient de werknemer na drie jaar nog in dienst te zijn. Uitoefening van de opties kan uitsluitend geschieden na drie jaar indien voldaan wordt aan deze voorwaarden. Tot 2012 blijft het oude optiebeleid/optiecontract gelden voor de reeds toegekende opties.

  Vanaf de 2013-serie betekent dit dat bij de berekening wordt uitgegaan van drie verschillende Black & Scholes-waarden, risicovrije rentevoeten en volatiliteitpercentages. De bandbreedte van deze percentages zijn opgenomen in onderstaande tabel.

  2014

  2013

  2011

  2010

  2009

  Aantal verstrekt

  166.700

  166.500

  218.000

  218.000

  218.000

  Aantal uitstaand

  166.700

  104.333

  166.050

  161.875

  52.723

  Waarde volgens Black & Scholes

  € 1,78 - € 1,93

  € 1,26 - € 1,76

  € 1,58

  € 3,54

  € 3,20

  Uitoefenen vanaf

  19-5-2017

  25-4-2016

  28-10-2013

  29-10-2012

  28-10-2011

  Uitoefenen tot en met

  19-5-2019

  25-4-2018

  28-4-2017

  29-4-2016

  28-4-2015

  Winstdoelstelling (in miljoen)

  -

  -

  € 32,0

  € 32,0

  € 25,0

  Winstdoelstelling gerealiseerd in jaar

  -

  -

  -

  -

  2010

  TSR > AScX

  Nee

  Nee

  -

  -

  -

  Aandelenkoers op toekenningsdatum

  € 17,37

  € 14,09

  € 14,67

  € 19,07

  € 15,23

  Uitoefenkoers

  € 17,37

  € 14,09

  € 14,67

  € 19,07

  € 15,23

  Verwachte looptijd

  5 jaar

  5 jaar

  3,8 jaar

  5,5 jaar

  3,8 jaar

  Risicovrije rentevoet (%)

  0,78 - 0,46

  0,75 - 0,48

  1,71

  2,25

  2,40

  Volatiliteit (%)1

  27,50 - 21,94

  31,93 - 30,19

  32,15

  40,40

  48,00

  Dividend yield (%)

  5,20

  5,90

  9,00

  7,35

  5,00

  1. 1 De verwachte volatiliteit is gebaseerd op de eindemaandsslotkoersen over de meest recente periode met een lengte gelijk aan de verwachte looptijd met een maximum van vijf jaar.

  In 2014 zijn in totaal 121.527 opties uitgeoefend tegen een prijs van € 15,23. Dit betrof 121.527 opties uit de serie 2009. Daarnaast zijn in 2014 39.575 opties vervallen doordat een aantal optiegerechtigde medewerkers voortijdig uit dienst zijn gegaan. Er zijn in 2014 geen opties vervallen doordat de looptijd is verstreken. Wel is een deel van de opties komen te vervallen, doordat niet aan de vestingcondities is voldaan. Het betreft hier de serie 2013 deel I. Tot slot zijn in 2014 166.700 nieuwe opties verstrekt. Zie het overzicht uitstaande optieseries.

 • 15. Afschrijvingen

  2014

  2013

  Afschrijvingen en afwaarderingen materiële vaste activa

  7.089

  8.883

  Afschrijvingen en afwaarderingen immateriële vaste activa

  1.153

  1.105

  Totaal afschrijvingen en afwaarderingen

  8.242

  9.988  De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en zijn als volgt:

  Bedrijfsterreinen

  0%

  Bedrijfsgebouwen

  3,33%

  Andere vaste bedrijfsmiddelen

  10% tot 33%

  Software, licenties en overige

  10% tot 33%

 • 16. Overige bedrijfskosten

  De overige bedrijfskosten bestaan voor € 45,6 miljoen uit huurkosten en leasekosten (2013: € 53,0 miljoen). Het restant van deze kosten betreft voornamelijk verkoop- en distributiekosten.

  In 2014 zijn de Nederlands en Belgische Matrassen Concord-filialen en de Slaapgenoten-filialen gesloten. De kosten hiervoor zijn in 2013 voorzien. Daarnaast zijn in 2013 een deel van de filialen van El Gigante del Colchón gesloten en heeft een reorganisatie van het Benelux hoofdkantoor plaatsgevonden. De totale kosten in 2013 voor deze reorganisaties en herstructurering bedroegen € 7,4 miljoen, hetgeen grotendeels betrekking had op huurkosten.

 • 17. Belastingen

  Ultimo 2014 is een belastingvordering opgenomen onder de financiële vaste activa van € 31 (2013: € 83) uit hoofde van toekomstige verliescompensatie.

  De verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van materiële vaste activa geven aanleiding tot het opnemen van een belastingvordering van € 323 (2013: € 321). De overige verschillen tussen fiscale en commerciële waardering bedragen € 143 (2013: € 145).

  Een bedrag van € 7.623 (2013: € 6.390) aan te compenseren belasting is niet verantwoord in de balans, daar compensatie van deze belasting op basis van de huidige inzichten onwaarschijnlijk is. Deze fiscaal compensabele verliezen hebben de volgende looptijd:

  Looptijd

  1 jaar

  -

  2 tot en met 5 jaar

  -

  6 tot en met 10 jaar

  384

  11 tot en met 18 jaar

  4.358

  Oneindig

  2.881

  Een aansluiting tussen de belastingdruk en de uitkomst van de berekening van de winst voor belasting vermenigvuldigd met het lokale belastingtarief in Nederland is per 31 december 2014 en per 31 december 2013 als volgt:

  2014

  2013

  Winst voor belastingen

  22.743

  11.568

  Tegen het wettelijke in Nederland van toepassing zijnde tarief 25,0% (2013: 25,0%)

  5.686

  2.892

  Aanpassing winstbelasting vorige jaren

  109

  100

  Permanente verschillen

  (1.613)

  (1.259)

  Niet-opgenomen toekomstige verliescompensatie

  407

  939

  Realisatie niet-gewaardeerde verliezen

  -

  (72)

  Effect van belastingtarieven buiten Nederland

  1.294

  770

  Tegen een effectief belastingtarief van 25,9% (2013: 29,1%)

  5.883

  3.370

  Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  5.883

  3.370


  De belastingpost in de winst-en-verliesrekening is als volgt samengesteld:

  2014

  2013

  Belasting over lopend jaar

  5.929

  3.344

  Aanpassing winstbelasting vorige jaren

  109

  100

  Tijdelijke verschillen

  (208)

  (114)

  Toekomstige verliescompensatie

  53

  40

  Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  5.883

  3.370

 • 18. Bezoldiging bestuurders en commissarissen

  De bezoldiging van bestuurders in 2014 en 2013 is als volgt:

  A.H. Anbeek

  B.F. Koops

  D. van Hoeve

  Totaal

  2014

  2013

  2014

  2013

  2014

  2013

  2014

  2013

  Salaris

  323

  323

  200

  166

  -

  49

  523

  538

  Variabele beloning

  169

  97

  85

  45

  -

  -

  254

  142

  Pensioen

  97

  97

  50

  38

  -

  -

  147

  135

  Personeelsopties

  (125)

  36

  9

  -

  -

  (119)

  (116)

  (83)

  Sociale lasten

  9

  9

  9

  7

  -

  2

  18

  18

  Leaseauto

  13

  13

  16

  12

  -

  4

  29

  29

  Totaal

  486

  575

  369

  268

  -

  (64)

  855

  779


  De bezoldiging van commissarissen in 2014 en 2013 is als volgt:

  2014

  2013

  D.R. Goeminne

  37

  37

  A.J.L. Slippens

  23

  23

  E.A. de Groot 

  27

  27

  W.T.C. van der Vis

  27

  18

  C.A.S.M. Renders

  -

  9

  Totaal

  114

  114

  De variabele beloningen hebben betrekking op het jaar waaronder ze zijn gerubriceerd en zijn opgenomen in de kosten van dat jaar. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het remuneratierapport.

  De bij de personeelsopties vermelde kosten betreffen de in dat jaar in de winst-en-verliesrekening verantwoorde bedragen.

  Leden van de Directie en de Raad van Commissarissen hebben noch aandelen noch uitoefenbare opties op aandelen Beter Bed Holding N.V.

 • 19. Winst per aandeel

  De nettowinst van € 16,9 miljoen gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen 21.854.740 betekent een winst per aandeel van € 0,77 in het verslagjaar. Als gevolg van de uitstaande optieseries is het aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel gelijk aan 21.900.404. Dit resulteert in een verwaterde winst per aandeel van € 0,77.

 • 20. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De onderneming is langlopende huur- en leaseverplichtingen aangegaan inzake bedrijfspanden en overige bedrijfsmiddelen. Op balansdatum kan de minimale verplichting als volgt worden weergegeven:

  Looptijd

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  na 2019

  Huurovereenkomsten

  38.635

  26.131

  16.168

  9.418

  6.061

  1.756

  Leaseovereenkomsten

  2.012

  1.348

  737

  355

  127

  150

  Totaal

  40.647

  27.479

  16.905

  9.773

  6.188

  1.906

  Voor de Beter Bed-formule zijn de huurovereenkomsten voor bedrijfspanden voornamelijk langlopend (vijf tot tien jaar) met mogelijkheid tot verlenging. De huurovereenkomsten voor de Matratzen Concord-formule worden merendeels voor een termijn van vijf tot tien jaar aangegaan, waarbij een clausule wordt opgenomen dat de overeenkomst gedurende de eerste twee jaar kosteloos kan worden beëindigd.
  In het verslagjaar is een bedrag van € 43,1 miljoen (2013: € 50,5 miljoen) verwerkt in de winst-en-verliesrekening uit hoofde van huurovereenkomsten onroerend goed en een bedrag van € 2,5 miljoen (2013: € 2,5 miljoen) uit hoofde van leaseovereenkomsten overige bedrijfsmiddelen.

  Het Bedrijfstakpensioenfonds Wonen heeft een dekkingsgraad van 111,2% per ultimo 2014 (ultimo 2013: 101,1%). Per 31 december 2014 heeft de onderneming geen additionele verplichting.

 • 21. Verbonden partijen

  De in het hoofdstuk grondslagen van consolidatie vermelde vennootschappen zijn betrokken in de consolidatie van Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen.

  De financiële relaties tussen Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen bestaan nagenoeg geheel uit het ontvangen van dividenden en het ontvangen van rente op verstrekte leningen.

 • 22. Gebeurtenissen na balansdatum

  In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.