Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

2014

in duizend €

Toelichting

2014

2013

Netto-omzet

12.

363.953

357.363

Inkoopwaarde

(155.300)

(154.178)

Brutomarge

208.653

57,3%

203.185

56,9%

Personeelskosten

13.

89.858

87.369

Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa

15.

8.242

9.988

Overige bedrijfskosten

16.

87.511

93.544

Som der bedrijfslasten

185.611

51,0%

190.901

53,4%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

23.042

6,3%

12.284

3,4%

Financiële baten

66

94

Financiële lasten

(365)

(810)

Resultaat voor belastingen

22.743

6,2%

11.568

3,2%

Belastingen

17.

(5.883)

(3.370)

Nettowinst

16.860

4,6%

8.198

2,3%

Winst per aandeel

19.

Winst per aandeel in €

0,77

0,38

Verwaterde winst per aandeel in €

0,77

0,38